دانلود فایل ورد مقاله در مورد اثر شلاقي در زنجيرة تأمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد مقاله در مورد اثر شلاقي در زنجيرة تأمين :

اثر شلاقی در زنجیره تأمین
1- مقدمه
اكثر تعارفی كه از زنجیره عرض ارائه میشود به نوعی به ساختار خطی زنجیره عرضه اشاره می كنند . واضح ترین مشخصه این ساختار جریان وارده از سمت اعضا بالادستی به سمت اعضا پایین دستی و جریاناطلاعات در جهت مخالف است . در ان ساختارهر عضوی تنها قراری ارتباط مستقیم بااعضا بلاواسطه قبل و بعد از خود را دارا می باشد . شبیه سازی كه فورستر در سال 1961 این ساختار با نام بازی توزیع نوشیدنی ارائه كرد نشان داد كه تصمیم گیری شركای زنجیره عرضه بر مبنای روابط خطی می تواند بستری برای ایجاداثر شلاقی در زنجیره عرضه باشد. اثر شلاقی

افزایش نوسان تقاضا در طول زنجیره عرضه از سمت اعضا پایین بالادستیمی باشد . این پدیده توجه بسیاری از تحقیقات آكامیك را به خود جلبكرده است و به همن دلیل راه حلهای متفاوتی برای مقابله با آنارائه گشته است . همانطور كه در ادامه بحث آورده می شود راح حل كلی برای مهار این پدیده پرهیز از تصمیم های محلی توسط اعضاء و حاكم شدن دیدگاه سیستمیبر ساختار زنجیره عرضه می باشد . برای این منظور ، ساختار منظومه‌ای برای تبادل جریان اطلاعات و مواد به عنوان بستری برای هدف فوق مورد توجه قرار گرفته و معرفیمی شود . این ساختاراین قابلیت را خواهد داشت تا با حذف دلایل ایجاد اثر شلاقی در كاهش هر چه بیشتر آن مؤثر باشد .

2- ساختارخطی زنجیره عرضه و اثر شلاقی
بر اساس تعریفی كه Towill و همكان در سال 1992 ارائه می كنند زنجره عرضه سیستمی است كه قسمتهای اصلی آن تأمین كننده های مواد خام ، تولید كننده ها ، سرویسهای توزیع ومشتریان و مشتریان هستند كه همه آنها از طریق جریان رو به جلوی مواد و كالاها وجریان رو بهعقب اطلاعات ا هم متصل می شوند . بر اساس تعریفی دیگر زنجیره عرضه مجموعه ای از فعالیتها می بشد كه باعث حركت و انتقال مواد از مراحل اولیه به سمت مصرف كننده نهییمی شود بطوریكه این فعالیتها همراه با جریان رو به جلوی مواد و جرین رو به عقب اطلاعات می باشند .
بنابراین همان طور كه در شكل 1 نشانداده شده است مشخصه واضح زنجیره عرضه در ساختار مرسوم حركت رو به جلو جریان فیزیكی كالا و حركت رو به عقب جریان اطلاعات شناخته می شود .
در این ساختار خطی هیچ ارتباط مستقیمی بین بالادستی زنجیره عرضه (تأمین كننده ها و تولید كننده ها ) و مصرف كننده‌های نهایی یا مشتریهای پایین دستی زنجیره عرضه برای تبادل وجود ندارد . چنین ساختاری باعث می شود تا هر عضو از زنجیره عرضه مبنای تصمیم مبنای تصمیم گیریهای خود را بر اساس رفتارهای اعضا بلاواطله خود قرار دهد ، جرا كه جز این عضا سایراعضا زنجیره را مشاهده نمی كند .

وبی رفتار سیستمی را نشان می دهد . شبیه سازی توزیع نوشیدنی یك شبی سازی مدیریینیاست كه برای اولین بار در دانشكده مدیریت دانشگاه MIT در آمریكا توسط فورستر در سال 1958 تا 1961 با هدف ایجاد درك بهتر نسبت با نتایج تصمیماتی كه در فعالیتهای به هم وابسته زنجیره تأمین گرفته بوجود آمد .این شبیه سازی به عنوان یك وسیله استثنایی اثر دیدگاه های

متفاوت در زنیجره تأمین را روی كاراریی زنجیره زنجیره تأمین نشان میدهد . این شبیه سازی به خوبی بیانگر رفتارسیستمی است كه به شكل ساختار مرسوم زنجیره عرضه ایجاد شده است .
در بازی توزیع نوشیدنی اعضا زنجیره عرضه باید سعی كننده تا با مدیریت سطح موجودی در زنجیره توزیع و تولید ، هزینه خود را كمینه كنند . این بازی شامل 4 مرحله می باشد : خرده فروش، عمده فروش ، توزیع كننده و تولید كننده .

هر بخش یك بافر كوچك برای مقابله با نوسانات احتمالی در مصرف نهایی ذخیره می‌كند و از مشتری مستقیم و بدون واسطه خود سفارش می گیرد و بر اساس تصمیم میگیرد كه به چه مقدار به تأمین كننده خود سفارش بدهد. این شبیه سازی طوری طراحی شده است كههر بخش ،از اطلاعات محلی خوبی برخوردار است اما در دسترسی به اطلاعات كل زنجیره تأمین راجع به سطح موجودیها و سفارشها به شدت در محدودیت قرارداد . این بدین معنی است كه تنها خرده فروش است كه از تقاضای واقعی مشتری نهایی اطلاع دارد . در این بازی فرض می شود كه دو هفته طول می‌كشد تا اطلاعات سفارشها بین اعضا منتقل شود و دو هفته طول می كشد تا سفارشها از یك بخش به بخش دیگر منتقل می شود ؛ امكان كنسل كردن سفارشها نیز وجودندارد و همچنین سفارشات برگشتیاتفاق نمی افتد . هزینه های كمبود وجودی (كه شامل از دست دادن مشتری نیز می شود ) دو برابر بیشتر از هزینه های نگهداری موجودی می باشد . هدف این بازی آن است كه مجموع هزینه ها در كل بخشهای درگیر در بازی توزیع نوشیدنی كمینه شود .

بعد از50 بار تكرار این شبیه سازی تایج قابل توجهی بدست آمد . هرچند كه تقاضای مشتری نهایی در هفته پنجم فقط دو برابر شده بود اما نوسانات و اعوجاجهایبزرگی در سفارشهایی كه در طول زنجیره جریان داشت اتفاق افتاد بود . معمولاٌ بعد از انجام هر بازی تولید كننده به الگوی تقاضایی حدوداٌ با دشت 900% تقویت نسبت به نوسان تقاضای مشتری نهایی می رسید .

در این شبیه سازی هرچند كه شركایزنجیره عرضه به صورت كاملاٌ منفرد و مستقل از هم در مورد سفارش موجودیها تصمیم می گرفتند اما الگوی رفتاری كیفی همهآنها یكسان بود ؛ دین معنی كه الگوی سفارش به شكل تقویت شده و با نوسان و تأخیر فاز در زمان واكنش نمود پیدا می كرد . این پدیده كه بام نام اثر فورستر نیز شناخته می‌شود واریانس سفارشاتی كه به تأمین كننده دادهمی شود بیشتر از وارانس سفارشاتی است كه از طرف خریداران و مشتریان داده می شود (Towill,1997) ، این اثر بعدها توسط iee وهمكارانش در سال 1997 به علت رفتار نوسانی تقاضا در طول مسیر زنجیره عرضه به نام اثر شلق گاوی نامیده شد .

با توجه به شبیه سازی كه از ساختاررسوم زنجیره عرضه ارائه شده است می توان زمینه ایجاد چنین لی كه بشدت باعث كاهش كارایی زنجیره عرضه میشود را در رفتار محلی اعضاء زنجیره و تصیم گیریهایآنهابا اطلاعات غیر شفاف و بی كیفیت دانست كه در جریان رو به بالای اطلاعات حاصل می شود
3- دلایل ایجاد اثر شلاقی
Galbraith,1977 عدم اطمینان یك فعالیت را به این شكل تعریف می‌كند كه ; عد اطمینان تفاوت بین مقداری از اطلاعات كه برای انجام یك فعالیت لازم است و مقداری از اطلاعات كه در حال حاضر توسط سازمان پردازش می شود می باشد . اینتعریف از این فرض ناشی می شود كه عدم اطمینان نتیجه كمبود اطلاعات است .

از نقطه نظر لجستیكی عدم اطمینان بهچهار دسته تقسیم می شود ؛ عدم اطمینان در تقاضا ، عدم اطمینان در عرضه ، عدم اطمینان در فرایند و عدماطمینان در برنامه ریزی كنترل
بواسطه وابستگی كه بین هر مرحله با تقاضا كننده بعدی و عرضه كننده ماقبل خود در زنجیره عرضه وجود دارد طی مكانیزم خاصی ، تأمین كننده های مواد خام برای تولید كننده هابا عدم اطمینان های شدیدتری نسبت به مصرف كنندهای نهایی و اعضا پایین دستی روبرو هستند. این مكانیزم خاص در زنجیره عرضه با نام اثر شلاقی شناخته می‌شود .
یكی از بنادی ترین تحقیقات در زمینه اثر شلاقی را به ثبت رساندند . آ

نها دراین مطالعه چهار دلیل عمده برای ایجاد اعوجاج تقاضا در زنجیره عرضه را شناسایی كردند :
به هنگام كردن پیش بینی تقاضا
یكی از پدیده هایی كه ناشی از محلی عمل كردن شركای زنجیر عرضه می باشد پیش بینیتقاضا بر مبنای حس مستقیم بدست آمده از مشتری بلافاصله مرتبط با آنها است . در عمل پیش بینی با خطا همراه است و وقتی این خطا در طول زنجیره تكرار می شود با تجمع خود در انتهای زنجیره باعث ایجاد نوسان شدیدی نسبت به نوسان ابتدای زنجیره می شود . عاملی كه باعث تبدیل این اطلاعات بهنگام نقطه فروش به اطلاعاتی قدیمی و سوخته می شود از دست رفتن زمان برای رسیدن اطلاعات سفارش به تأمین كننده ها می باشد .
از عوامل دیگیر كه در تجمیع خطای تقاضاها مؤثر است وجود لید تایم های طولانی بین اعضاء زنجیره عرضه می باشد . وجود لید تایم باعث می شود تا هرعضو علاوه بر تقاضای حقیقی مورد نیازش مقداری تقاضا هم به عنوان ذخیره اطمینان برای لیدتایم سفارش بعدی صادر كند .در عمل تقاضاهای حاصل از لیدتایم ها در انتهای زنجیره باعث نوسات شدیدی می شود . مجموعه عوامل فوق باعث می شود تا تغییرات مقدار سفارش در ط

سفارش محموله ای(بچی)
در زنجیره عرضه هر كمپانی جایگزین سفارشهایش را از بالا دستی خود می كند كه انجام این فرایند معمولاٌ بوسیله استفاده از سیستمهای كنترل و پایش دوره ای جریان مواد برنامه ریزی می شود . در این سیستمها معمولاٌ عواملی وجود دارد كه منجر به ایجاد اثر شلاقی می شوند . معمولاٌ بهدلیل وجود هزیه های بالای سفارش دهی ، هزینه های بلای حمل و نقل و ; شركتها ترجیح می دهند تا سفارشهای رسیده در طول زمان را برای رسیدن به مقدار اقتصادی برای حمل یا كم كردن هزینه های موجودی ، انباشتهكنند و این تقاضاهای مشتریان انباشته شده به صورت بچ به تأمین كننده‌ها سفارش داده شود . این امر علاوه بر آنكه باعث تأخیر در انتقال اطلاعات فروض به اعضا بالادستی می شود ، باعث می شود تا تقاضایی مجازی به علت رسیدن به مقدار سفارش بهینه ایجاد شود .
نوسان قیمت

بالا و پایین شدن قیمت به ایندلیل در ایجاد اثر شلاقی مؤثر است كه باعث ایجاد انگیزه برای انجام پیش خرید می شود . در عمل تمایل برای پیش خرید به معنای ایجاد یك نوسان در تقاضا كه می باشد كه موقتی است . چرا كه حجم انبوه تقاضای ایجاد شده در اثر كاهش قیمت قیمت ، با افزایش قیمت به سرعت كاهش یافته و در این میان شركتی كه مبنای این حجم انبوه برنامه ریزی كرده بوده است باتقاضاهای زیادی وروبرو می شود كه تبدیل به سفارش نشده اند . بر همین اساس این نوسان باتأین كننده هایی بالا دستی تعمیم پیدا می كند .

یكی دیگر از رفتارهای رایج در تجارت استفاده از تختلف مانند تخفیف های مقداری ، قیمت تسهیلات و ; است . این امر باعث می شود تامشتریها مقداری بیشتر از آنچه كه نیاز واقعیشان بوده خرید كنند و این باعث می شود تا آنها این خرید اضافی را برای اینده ذخیره كننده و در واقع و در واقع تقاضایی كه بعد از اعمال تخفیف ایجاد شده بعد از مدتی به كاهش تقاضا تبدیل می شود .
سهیمه بندی وكمبود :

Gamming برنامه ریزی است كه با توجه به تصویری غلط از تقاضای مصرف كننده انجام میشود . وقتی كه تقاضای كالایی از عرضه بیشتر می شود سازنده ها اغلب یك سهم و ثابتی با توجه به درصد نسبی تقاضا مشتریان به كل تقاضا های رسیده را برای آنها می گیرند . . در این حالت معمولاٌ مشتریان برای عدم مواجه با كمبود و بدلیل آگاهی از این استراتژی تقاضایی بیش از حد نیاز خود را تأمین كننده ها اعلام می كنند كه باعث تورم تقاضا در طول عرضه می شود .
10-4- راههای مقابله با اثر شلاقی
از آنجایی كه پدیده اثر شلاقی آثار نا مطلوبی بر كارایی زنجیره عرضه دارد مورد توجه بسیاری از تحقیقات آكادمیك قرار گرفته است .
از تكنیكهای شبیه سازی برای ارزیابی اثر استراتژیهای مختلف برای كاهش تورم تقاضا استفاده كرده اند .استراتژیهایی كه مد نظر قرار گرفته اند به قرار زیراست :
1- حذف گرههای توزیع از زنجیره عرضه ، با در نظر گرفتن فانكشن توزیع در مراكز تولید
2- یكپارچه سازی جریان اطلاعات در طول زنجیره عرضه
3- بكارگیری سیاستهای موجودی JIT برای كاهش تأخیرات زمانی
4- بهبود در جریان مواد و محصولاتمیانی با تصحیح روبه های مقدار سفارش
5- تصحیح پارامترهای موجود در رویه های مقدار سفارش
هدف اینمدل شبیه سازی تعیین مؤثرترین استراتژی در هموار سازی انحرافهای الگوی تقاضا می باشد . بر این اساس مشاهده شد كه استراتژی شماره 3 یعنی استراتژی Just In Time و ایتراتژی شماره یك یعنی كم كردن گره ها در هموار سازی انحرافات تقضامؤثر از بقیه استراتژیها بوده است .

پنچ استراتژی برای بهبود زنجیره عرضه را مورد بررسی قرار دادند ، سپس این پنچ استرارژی را روی یك زنجیره عرضه سه مرحله ای مورد آزمایش قرار دادند . این پنچ استرارژی را روی یك زنجیره عرضه سه مرحله ای مورد آزمایش قرار دادند

لینک کمکی