دانلود فایل ورد مقاله مسئوليت مدير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ورد مقاله مسئوليت مدير :

مسئولیت مدیر

تكلیف مسولیت
در حقیقت سازمان به افراد وظیفه دار آزادی واگذاری قسمتی از فعالیتهای محوله و تفویض اختیار را به دیگران می دهد ، اما هرگز قسمتی و یا تمام مسولیتها را به افراد دیگر منتقل نمی كند . یعنی فرد مسول ، مسولیت حفظ و نگهداری مسولیت را به عهده دارد و هرگز نمی تواند با واگذاری كار و یا تفویض اختیارات مسولیتهای هود را هم انتقال دهد . از این روست كه هر مقامی مسول گرچه كار خود را به دیگران واگذار نموده باشد ، باز هم در قبال مقام بالاتر از خود مسول است .
مسولیت عبارت است از اجبار یك فرد برای انجام وظایفی كه به عهده وی واگذار شده است . شخص مسول موظف است كه با در نظر گرفتن خط مش های سازمانی با بهترین نحو و صمیمانه ترین راه از خود توانایی لازم را در جهت انجام امور محوله به خرج دهد . به عبارت دیگر مسولیت عبارت است از احساس قبول انجام وظایف خاصی كه به عهده یك فرد گذاشته می شود و آن فرد با استفاده مطلوب و منطقی از اختیارات تفویض شده برای انجام وظایف استفاده می نماید . بنابراین می توان گفت كه مسولیت یك تعهد وجدانی انجام كار است كه یك كارمند ، یك كارگر و یا یك صاحب مقام ،نسبت به مرئوسین ، روسا ، همكاران و دیگر افرادی كه به نحوی از انحناء با وی رو كار دارند ، احساس می كند .

در یك سازمان به همان نسبتی كه به یك فرد اختیاراتی تفویض می گردد به همان نسبت هم واگذار می شود . همچنانكه مسولیت از تحلیل وظایف سازمانی حاصل می شود ، اختیار هم از مسولیت منتج می شود . در بیشتر سازمانها افراد شكایت دارند كه اختیارات آنها متناسب با مسولیتهایشان نمی باشد و یا بالعكس در سازمانهای كشور های آزاد ، مدیران سازمانی ، از حداكثر اختیارات لازم و مسولیتهای مناسب برخوردارند كه در این صورت فعالیتها به خوبی انجام می پذیرد . مدیران این گونه جوامع به خوبی اختیارات خود را در سطوح سازمانی تفویض می نمایند و مسولیتهای لازم را به افراد زیر دست واگذار می كنند . معمولاً این گونه واگذاری مسولیتها به مرثوسین به صورت كتبی در می آید .

از نظر تجزیه و تحلیل پذیرش مسولیت تمام مرئوسین با در نظر گرفتن تجارب كاری خود به صورت یكسان خواهان واگذاری مسولیتها و با تفویض اختیارات لازم متناسب با مشاغل آنها نمی باشد . افراد تازه كار از زیر بار مسولیت فرار می كنند مگر انكه تجریه كافی در زمینه مورد نظر داشته باشند تا با احساس شدید مسولیتها ، وظایف خود را بدون هیچگونه مخاطره و با ترس یانجام دهند . از نظر منطقی ، محدود ساختن مدیران واحدهای اجرایی به حداكثر و نداشتن هیچ

گونه مسولیتی در امور استخدامی نتایج قابل ملاحظه ای حاصل نمی شود ، زیرا در این مواقع دلسردی بیشتر برای آنها پیش می آید و به خود تفهیم می نمایند كه هیچ گونه مسولیتی در باره استخدام ، ارتقاء ، انتقال و یا اخراج كاركنان ندارند كه چنین عملی مستقیم بر روی ماهیت وظایف اداری آنها اثر سوء می گذارد . بالعكس واگذاری مسولیتهای تمام و كمال به مدیران واحد های اجرایی در امور استخدامی بسیار خطرناك است ، زیرا در این صورت هم آنها آشنایان و

خویشاوندان خود را استخدام می كنند كه ممكن است در نهایت امر به ایجاد هسته های نامطلوب احساسی بر علیه سازمان ختم شود . مدیریت امور پرسنلی در ابتدای طرح مشاغل می بایستی این گونه مسائل را در نظر گیرد تا در عمل امكان سوء استفاده از طرف مدیران یا كاركنان پیش نیاید . به طور خلاصه می بایستی در واگذاری مسولیتها نكاتی را به شرح زیر رعایت نمود :

1 در واگذاری مسولیت حتی الامكان نبایستی بیش از حد ممكن و حتی منطقی مسولیتهایی به یك فرد واگذار شود .
2 در واگذاری مسولیت ، حد و مرزها بایستی به خوبی روشن باشند .

3 در واگذاری مسولیت به افراد ،بین مدیران و كاركنان نبایستی هیچگونه بحث و گفتگویی پس از تعیین حدو مرز مسولیتها بوجود آید .
4 در صورتیكه در سازمان مسولیتهای متشابهی كه مربوط به یك فرد است یافت شوند نبایستی به دیگران واگذار شود ، زبرا در این صورت تناقض در عمل پیدا می شود و نتیجتاً وحدت فرماندهی را به خطر می اندازد و همگی را بایستی واگذار به فرد مسول اصلی نمود .
5 مسولیتهایی كه قابل اجرا نمی باشند نبایست به افراد واگذار شوند .

با توجه به نكات فوق تنظیم و واگذاری مسولیت یكی از مهم ترین وظیفه های اداره امور پرسنلی به شمار می رود .
2- تفویض اختیار :
اختیار عبارت است از حق رایی كه به یك فرد با آزادی كامل داده می شود كه آن فرد درباره آنچه را كه بایستی انجام پذیرد و یا نبایستی انجام شود ، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . به عبارت دیگر اختیار یعنی حق تصمیم ( اعمال قدرتدر قضاوت و عمل برای اخذ تصمیم نهایی ) اختیار و مسولیت همیشه با هم توام می باشند.

اختیار بر خلاف هرم تشكیلاتی سازمانی كه در قائده ان حداكثر فراوانی ها را دارد و در راس حداقل را ، هرم عكس در بالا حداكثر و در پایین حداقل . بدین معنی كه مقامهای بالای سازمانی ( روسا و مدیران ) دارای حداكثر اختیارات و حداقل تعداد در حالی كه (مرئوسین )دارای حداكثر تعداد و حداقل اختیار می باشند.

هرم اختیار
هرم تشكیلاتی .

اگر فردی تعهد نماید كه وظیفه ای را انجام دهد ، فوراً به ذهن انسان این امر متبادر می شود كه به وی تفویض اختیار و واگذاری مسولیت شده است . در این حالت قبل از آنكه آن شخص واجد این دو پدیده شود از هیچ گونه قدرتی برخوردار نبوده ولی به مجرد تعهد انجام وظایفی از اقتدار لازم برای انجام آن عمل برخوردار می شود . اقتدار عبارت است از استفاده قانونی از اختیارات تفویض شده برای به اجرا درآوردن وظایف محوله . به عبارت دیگر اقتدار یعنی داشتن قوه كافی برای نفوذ بخشی بر روی مرئوسین در جهت اجرای قوانین و دستورات منطقی سازمانی .

تفویض اختیار یكی از شاخصهای مهم مدیریت است . به هنگامی كه وظایف انچنان خطیر می گردند و ك فرد به تنهایی نمی تواند آن وظایف را عهده دار شود . می بایستی تفویض اختیار كند . تفویض اختیار به معنی سپردن كار و آزادی معقول و منطقی به مرئوسین است . بر پایه رعایت اصول علمی مدیریت یك مدیر شایسته فردی است كه تا حد امكان بتواند تفویض اختیار كند . تفویض اختیار به مرئوسین می بایستی متناسب با توان و استعدا د انها باشد ، بدین معنی در حالی كه افراد زیر دست توان انجام پذیرش اختیارات و یا انجام وظایف محوله ار نداشته باشند ، از تفویض اختیار بایستی اجتناب شود.

تفویض اختیار منطقی به مرئوسین باعث سرعت انجام كار، ترقی و تعالی كفایتها ، بسط و توسعه ادراك و ارضای خواستهای زیر دستنا می شود . چنین امری به این معنی نیست كه مدیران بخشی از وظایف خود را به مرئوسین محول كنند ، بلكه تفویض اختیار تا بدان حال جایز است كه زیر دست قدرت پذیرش و كاربرد صحیح آن را در عملیات سازمانی خود داشته باشند .

در بررسی سطحی تفویض اختیار بسیار ساده و سهل است ، ولی در عمل چنان پیچیده و مهم است كه ودیران سازمانی در بعضی از مواقع قدرت انجام چنین كاری را از دست می دهند . علت چنین امری همانا نداشتن اعتماد و اطمینان به زیر دستان خود است ، زیرا در عمل موفقیت و یا شكست مدیران تا حدود زیادی بستگی به عملیات صحیح و یا نادرستی زیر دستان دارد .

مشخص نمودن انكه یك فرد چه مسولیتهایی را عهده دار است ، یكی از مهم ترین قدمهای اساسی تفویض اختیار است . ازآنجا كه در تفویض اختیارت ، واگذاری مسولیتها هم انجام می شودبه همین جهت بیشتر مدیران به صورت شفاهی با تفویض اختیار لازم و كافی موافقند . و لی در عمل كماكان اختیارات خود را در دست می گیرند ، بدین طریق قدرت انجام كار در سازمان رو به تحلیل می رود . چنین مدیرانی معتقدند كه بایستی كلیه تصمیمات سازمان را به دلیل داشتن مسولیت خود اتخاذ كنند و از طرفی دیگر هر قدر كه قدرت خود را بیشتر نمایند ، مرئوسین به انها بیشتر وابسته می گردند كه در نهایت امر موفقیت و تثبیت خود را در عمل تضمین می كنند .

مهمترین وظیفه مدیریت پرسنلی در سازمان ، در مورد تفویض اختیارات و واگذاری مسولیتها مبین آن است كه چگونه و به چه وسیله ای می توانند مدیران و مرئوسین را به حقوق و وظایف ، مسولیتها و اختیارات خود واقف گردانند و ضمناً چگونه قادرند كه در مدیران و مرئوسین احساسی بوجود آورند كه از انجام دادن هر نوع وظیفه ای كه مربوط به آنها نیست خودداری كنند .

3-اجبار پاسخگویی
پاسخگویی عبارت است از الزام منطقی در ادای توضیحات لازم بریا یك فرد وظیفه دار و مسول نسبت به مقام مافوق . بیشتر دانشمندان مدیریت معتقدند كه واژه مسولیت یك واژه دو جانبه وظیفه ای است ، بدین معنی كه هر فرد مسول دارای دو وجه الزامی است ، یكی احساس مسولیت نسبت به فرد و یا افرادی كه از طرف انها به وی تفویض اختیار شده است و دیگری آنكه آن فرد مسولیتی در مقابل چیزی دارد.

لینک کمکی